Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας ‘’ΤΟ ΦΑΒΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ’’ στο μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ | PellaNews

Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας ‘’ΤΟ ΦΑΒΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ’’ στο μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ

Από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ  της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και  Βιολογικής Γεωργίας  του ΥπΑΑΤ έγινε γνωστό ότι ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αμοργού , με  έδρα την Χώρα της Αμοργού, υπέβαλε   αίτηση   καταχώρισης της ονομασίας    '' Το Φάβα της Αμοργού '' στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της ΕΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).  Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της  αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει.

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης  έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 18/04/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι ενιστάμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.  Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V  της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και  υποβάλλονται   στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και  Βιολογικής Γεωργίας  , Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ -ΕΠΙΠ  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Λ. Αθηνών 58 , Αθήνα , εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ens....

                                                                                             Μ.Ε.Π.

                                                                Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                        ΓΑΪΤΑΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ