Εκδόθηκε η τροποποίηση ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης | PellaNews

Εκδόθηκε η τροποποίηση ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 551/33033/18-02-2019 τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 '', και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ 65Θ74653ΠΓ-ΧΩ2.

Δεδομένου ότι το μέγεθος του ηλεκτρονικού αρχείου .pdf είναι μεγάλο , δεν σας το στέλνουμε σαν συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε και να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E%CE%A584653%CE%A0%CE%93-90%CE%A5?inli....

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.

                                                                                                                      Μ.Ε.Π.

                                                                                           Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                         ΓΑΪΤΑΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ