Ξεκινάει η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. για το έτος 2019 | PellaNews

Ξεκινάει η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. για το έτος 2019

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας γίνεται
γνωστό ότι ξεκινάει η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. για το έτος 2019 από τιςΠεριφερειακές Ενότητες της χώρας και τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

 

Δελτίο μετακίνησης χορηγείται:

Α) Στα Άτομα με Αναπηρίες:

- Ελληνικής υπηκοότητας,

- Yπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών

   του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

-  Yπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),

-  Yπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ(είκοσι τριών χιλιάδων Ευρώ) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναιμεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων €), (το ετήσιο συνολικό δηλωθένοικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέονάτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας τους.

Παρέχεται με μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης κατά 50%, σε όλες τις διαδρομέςεσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία απότις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σημείωση. Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ήφορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α' 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.

 

Β) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στην
αρμόδια υπηρεσία των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) των Δήμων:

1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2.  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ  μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος.  Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.

 

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

 

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ.  που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση ΥγειονομικήςΕπιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης μεποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση μεποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικόςαυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

 

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

 

6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

 

7..Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής
Εφορίας για το φορολογικό έτος (2018).

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του
σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται
να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον
άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο , εφόσον αυτό
παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στιςδιαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

 

8. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να
χορηγείται εκ’ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.  Σε
περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η
ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η-7-2019 και λήξης η 31η -10-2019.

 

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος
(2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του
(άρθρο 2 παρ. 1 της α) σχετικής ΚΥΑ.

 

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα(Β.2 της παρούσης), θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

· Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

·    Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

·    Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

·    Αναπηρία 67% τουλάχιστον

·    Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

·    Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

·    Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%

Στις γνωματεύσεις  των ΚΕΠΑ  δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. Δεν γίνονται δεκτές οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλ. 2381 351243  και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ