22 Ιουλίου Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική επιτροπή στον δήμο Αλμωπίας | PellaNews

22 Ιουλίου Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική επιτροπή στον δήμο Αλμωπίας

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00 (7.00΄μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :                                        

                   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

 8η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού   Προγράμματος.

2ο

 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2019.

3ο

 Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών μαγειρείου και φύλαξης μαθητικής εστίας Δήμου Αλμωπίας.

4ο

Έγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης ανοικτού δημοτικού σταδίου Αριδαίας στο σύλλογο νέων Εξαπλατάνου για την μουσική παράσταση “ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ SUMMER 2019”.

5ο

Απογραφή ακίνητης περιουσίας των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τον ν. 2880/2001 άρθρο 26

6ο

 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  του ΥΠ1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

7ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της  Πράξης µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

8ο

 Ακύρωση της αρ.122/2019 απόφασης ΔΣ. - Εκ νέου έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Αλμωπίας» και του «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» για την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, λόγω αναθεώρησης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης– Έγκριση των αναθεωρημένων όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης –

9ο

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων – Υποέργο 3 της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.

10ο

Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής  ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου» και καθορισμός του τρόπου διαγωνισμού.

11ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση  ή μη των επαγγελματικών αδειών  πωλητών         υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αρ.πρωτ. 13575/12-6-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

12ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση  ή μη των επαγγελματικών αδειών  πωλητών  υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αρ.πρωτ. 15279/3-7-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

13ο

Κατάργηση επαγγελματικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

            Σας καλούμε να έρθετε  στις  22  Ιουλίου,  του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:30  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

    1

Εισήγηση για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2019.

2

 Εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου 2019 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3

Λήψη απόφασης αναφορικά με το αριθ. πρωτ. 14793/27-6-2019 ΥΠΟΜΝΗΜΑ πληρεξουσίου δικηγόρου

4

Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.14644/26-6-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. με την αριθ. 728/2019 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης)

5

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου (σε συνέχεια της από 17-12-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης)

6

Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Συντηρήσεις και αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο δήμο Αλμωπίας»

7

Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση σε κτίριο του δήμου»

8

Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «Αντικατάσταση  καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου δήμου Αλμωπίας»

9

Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων»

10

Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων του δήμου Αλμωπίας»  

11

 Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας»

12

Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας»

13

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης « Πρόγραμμα για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» σε οικονομικό φορέα

14

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης «Κατασκευή έργου απαγωγής όμβριων υδάτων στις τκ Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου, Αριδαίας» σε οικονομικό φορέα

15

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην τκ Θεοδωρακίου» σε οικονομικό φορέα

16

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου μαθητικής εστίας" σε οικονομικό φορέα

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ