Μέχρι 2/7 οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης-Μέχρι 10/7 κατάθεση ΟΣΔΕ αλλά με ποινή | PellaNews

Μέχρι 2/7 οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης-Μέχρι 10/7 κατάθεση ΟΣΔΕ αλλά με ποινή

Μέχρι τις 10/7/2018, θα μπορούν οι αγρότες να καταθέτουν αιτήσεις της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2018 (ΟΣΔΕ), με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός. Μετά τις 10/7/2018 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα πληρώνονται. Στο μεταξύ λίγες ακόμα ημέρες προθεσμία και μέχρι τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου, έχουν περιθώριο οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2018. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέχρι τις 2 Ιουλίου 2018, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018. Ειδικότερα, στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται τα εξής: «Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2018 ορίζεται η Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δενεπέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2018, δηλαδή ως 2 Ιουλίου 2018, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά επιλέγεται το πεδίο ανωτέρα βία, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 και συνοδεύεται, πέρα των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών, και από τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας ή της εξαιρετικής περίστασης. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης, οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της περιοχής, στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση του αιτούντα. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2018, οι γεωργοί ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης μεταβίβασης. Οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται αυτόματα για το επόμενο έτος ενίσχυσης 2019».     ΠΗΓΉ:agrotypos.gr

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 20 Ιούνιος, 2018 - 03:00