Χωρίς αποζημίωση κεράσια με μειωμένη καρπόδεση | PellaNews

Χωρίς αποζημίωση κεράσια με μειωμένη καρπόδεση

«Οι ζηµιές, οι οποίες ενδεχοµένως παρατηρούνται στις καλλιέργειες (µειωµένη καρπόδεση-παραγωγή) λόγω ατελούς γονιµοποίησης, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρµογή του νόμου 3877/2010 (Α 160)», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας εγγράφως στις 12 Ιουνίου στη Βουλή, σε ερώτηση για τις ζημιές στις καλλιέργειες κερασιού στην Πέλλα, τη Φλώρινα και την Κοζάνη. Ειδικότερα, το σχετικό έγγραφο-απάντηση του υπουργού έχει ως εξής: «Οι ζημιές, οι οποίες ενδεχοµένως παρατηρούνται στις καλλιέργειες (µειωµένη καρπόδεση-παραγωγή) λόγω ατελούς γονιµοποίησης, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρµογή του νόμου 3877/2010 (Α' 160). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στους ισχύοντες Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές στην ηρτηµένη παραγωγή των καλλιεργειών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους (βροχόπτωση, παγετό, χαλάζι κ.λπ.). Για την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόµενα, τα οποία περιγράφονται στον προαναφερθέντα νόμο 3877/2010 που διέπει το θεσµικό πλαίσιο για την αγροτική ασφάλιση της χώρας. Συγκεκριµένα, για να ενταχθεί ένας νέος κίνδυνος στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει:  α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης,  β) να διενεργηθεί αναλογιστική µελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της - αλλαγή ασφαλίστρου και  γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Η διαδικασία αυτή απαιτεί µελέτη τεχνική και οικονοµική για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του δηµόσιου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων. Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο της αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας έτσι ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου.  Ωστόσο, οι ανωτέρω ζηµιές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ. Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες, εντάσσονται σε προγράµµατα χορήγησης ΚΟΕ, αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού. Προκειµένου, όµως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει εκτός των άλλων:  α) η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),  β) να τεκµηριώνεται επιστηµονικά από Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασµού πολλών,  γ) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών συνθηκών ως δυσµενών και  δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σηµειώνεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (πόρισµα επιστηµονικής επιτροπής, επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ την επόµενη χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία των στοιχείων και εφόσον, βέβαια, πληρούνται οι προϋποθέσεις, ελληνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρµόδια υπουργεία και στην ΕΕ προς έγκριση. Κατόπιν των ανωτέρω, αναφέρεται ότι τα υποκαταστήµατα ΕΛ.Γ.Α Κοζάνης και Βέροιας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, παρακολουθούν την εξέλιξη των κερασοκαλλιεργειών ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς (µειωµένη παραγωγή) εξαιτίας ατελούς γονιµοποίησης, αίτιο, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, δεν καλύπτεται από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Παράλληλα και πάντοτε σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του Ε.Λ.Γ.Α., δεν διαπιστώθηκαν ζηµιές στις ανωτέρω καλλιέργειες από καλυπτόµενα ασφαλιστικά αίτια».     πηγή:agronews.gr

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τρίτη, 19 Ιούνιος, 2018 - 03:00