Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας την Τετάρτη 25 Απριλίου | PellaNews

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας την Τετάρτη 25 Απριλίου

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ• Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο1ο 5η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος2ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους3ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών4ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/20165ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 20166ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 20187ο Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Αλμωπίας κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4483/2017.8ο Τροποποίηση της με αρίθ. 70/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες”9ο Επικαιροποίηση της με αρ. 51/2018 απόφασης ΔΣ: Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.10ο Τροποποίηση της με αρ. 219/2017 απόφασης του ΔΣ: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αριδαίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.11ο Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης wa-mbrella από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-πΓΔΜ 2014-2020. 12ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην τκ Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της τκ Σαρακηνών» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.13ο Κατάργηση επαγγελματικής άδειας πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, βάσει της με αριθ. πρωτ. 8313/17-4-2018 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας.14ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας15ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας16ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών πλανόδιων καντινών του Δήμου Αλμωπίας17ο 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 201818ο Παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το ΚΕΠ Εξαπλατάνου19ο Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Κατηγορία

Tags

Δημοτικό Συμβούλιο

Ημ/νια δημοσίευσης

Πέμπτη, 19 Απρίλιος, 2018 - 03:00