Εκποιούνται οι κάτωθι αγροί που βρίσκονται στο Δροσερό Πέλλας: | PellaNews

Εκποιούνται οι κάτωθι αγροί που βρίσκονται στο Δροσερό Πέλλας:

Α) Ο υπ’ αριθμ. 1425 αγρός στη θέση «Μπαΐρι» εκτάσεως 15.800 τ.μ. στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ροδακίνων, με τίμημα 38.000€ β) διαιρετό τμήμα στη θέση «Μύλος», εμβαδού 1.875 τ.μ. που προέρχεται από τον υπ’ αριθμ. 1363 αγρό, συνολικής έκτασης 6.250 τ.μ., στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ροδακίνων ηλικίας 4 ετών, με τίμημα 6.000 €, γ)  Ο υπ’ αριθμ. 893 αγρός στη θέση «Παλαιά Μουτσιάρα», εκτάσεως 2.000 τ.μ. στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ροδακίνων ηλικίας 5 ετών, με τίμημα 5.500€, δ) διαιρετό τμήμα έκτασης 800,00 τ.μ., στη θέση «Αμπέλι», που προέρχεται από τον υπ’ αριθμ. 459 αγρό, συνολικής έκτασης 2.145 τ.μ., με τίμημα 2.000€, ε) Ο υπ’ αριθμ. 1362 αγρός  εκτάσεως 2.475,00 τ.μ. στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ραδακίνων, με τίμημα 6.500€, στ) Διαιρετό τμήμα στη θέση «Ασμάκι» εμβαδού 6.000,00 τ.μ. που προέρχεται από τον υπ’ αριθμ. 252 αγρό ολικής έκτασης 9.625,00 τ.μ., στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ροδακίνων, με τίμημα 14.500€ και ζ) διαιρετό τμήμα αγρού, εμβαδού 1.020,00 τ.μ. που προέρχεται από τον υπ’ αριθμ. 425 αγρό, ολικής έκτασης 3.200,00 τ.μ. στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ροδακίνων με τίμημα 2.500,00€.

***

Επίσης εκποιείται ο υπ’ αριθμ. 689 αγρός, στη θέση «Πεντάμυλος», εκτάσεως 3.750 τ.μ. στον οποίο υπάρχει δενδροκαλλιέργεια ροδακίνων, με τίμημα 9.000€, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Πλαγιαρίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν ως εξής:

Τηλέφωνο σταθερό: 2382502195

Τηλέφωνο κινητό: 6974044833

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vtsislianis@gmail.com

Ο εκκαθαριστής δικηγόρος

Ευάγγελος Γ. Τσισλιάνης

Δικηγόρος – Διεθνολόγος

Πλαστήρα 53Α

58100 – Γιαννιτσά