Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ αναζητεί προσωπικό | PellaNews

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ αναζητεί προσωπικό

Η εταιρεία “Πρόδρομος Παυλίδης ΑΒΕΕ” προτίθεται να απασχολήσει εποχικό προσωπικό για την θερινή περίοδο 2020. Για τη διευκόλυνση σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατήριο -άδεια παραμονής -άδεια εργασίας)

 • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία

 • Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ από το ΙΚΑ (όπου φαίνεται και ο ΑΜΚΑ)

 • Πιστοποιητικό υγείας

 • Για όσους είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθεσμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής, όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επίσης να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίωση ή η ρύθμιση. 

• Ενεργός αριθμός λογαριασμού μισθοδοσίας από την τράπεζα Alpha Bank (αν υπάρχει)

Όποιος ενδιαφέρετε να εγγραφεί, να απευθυνθεί στο εργοστάσιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2382022064

Εγγραφές έως 31 Μαΐου 2020

Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας