Η εταιρεία Αφοί Τάνη ΟΕ με έδρα την Πετριά Σκύδρας, αναζητά: | PellaNews

Η εταιρεία Αφοί Τάνη ΟΕ με έδρα την Πετριά Σκύδρας, αναζητά:

1. Προσωπικό Παραγωγής (για άμεση πρόσληψη)
Για τη μόνιμη κάλυψη αναγκών παραγωγής.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
• Εκτέλεση προγραμματισμένων ενεργειών τμήματος παραγωγής
• Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων, εργαλείων
παραγωγής και κοινόχρηστων χώρων
• Οποιαδήποτε άλλη συναφής επαγγελματική ευθύνη ή υπευθυνότητα
ανατεθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής μόνιμα ή προσωρινά
Απαραίτητα Προσόντα:
• Βιβλιάριο Υγείας Χειριστή Τροφίμων σε ισχύ
• Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://www.tanisfood.gr/jobs/detail/1

2. Βοηθό Παραγωγής (για άμεση πρόσληψη)
Για τη μόνιμη κάλυψη αναγκών υποστήριξης στις διαδικασίες παραγωγής.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
• Προετοιμασία υλών παραγωγής
• Προετοιμασία υλικών συσκευασίας
• Συμμετοχή στην παραγωγή
• Καταχώρηση δεδομένων παραγωγής και συσκευασίας σε σύστημα
ERP
• Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων, εργαλείων
παραγωγής και κοινόχρηστων χώρων
• Οποιαδήποτε άλλη συναφή επαγγελματική ευθύνη ή υπευθυνότητα
ανατεθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής μόνιμα ή προσωρινά
Απαραίτητα Προσόντα:
• Βιβλιάριο Υγείας Χειριστή Τροφίμων σε ισχύ
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
• Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://www.tanisfood.gr/jobs/detail/12

3. Οδηγό οχημάτων
Για την κάλυψη αναγκών διανομής.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
• Προετοιμασία παραγγελιών
• Φόρτωση / Εκφόρτωση στο όχημα
• Εκτέλεση τακτικών και έκτακτων δρομολογίων
• Διανομή προϊόντων
• Παραλαβή προϊόντων από προμηθευτές
• Καθαριότητα μεταφορικών μέσων και γενικών χώρων
• Οποιαδήποτε άλλη εργασία ανατεθεί
Απαραίτητα Προσόντα:
• Κατοχή διπλώματος οδήγησης
• Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Θα συνεκτιμηθούν:
• Κατοχή διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας
• Προϋπηρεσία ως οδηγός
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://www.tanisfood.gr/jobs/detail/3

4. Βοηθό Ανάπτυξης Πωλήσεων
Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
• Διεύρυνση του υφιστάμενου πελατολογίου, συμπεριλαμβανόμενης
της διάνοιξης νέων αγορών
• Επικοινωνία με υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες τηλεφωνικά
και με επισκέψεις
• Διερεύνηση αγοράς και ανταγωνισμού και υποβολή
στοιχειοθετημένων προτάσεων στη διεύθυνση για εφαρμογή ειδικής
τιμολογιακής πολιτικής σε πελάτες
• Πρώτη εκτίμηση φερεγγυότητας των πελατών με βάση το καθεστώς
εξόφλησης των τιμολογίων
• Μέριμνα για είσπραξη πελατών βάση οδηγιών διοίκησης
• Μέριμνα για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του οχήματος που
του διατίθεται για χρήση από την εταιρεία
• Συλλογή και αναφορά απαιτήσεων ή και σχολίων πελατών στη
διεύθυνση
• Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις
• Συμμετοχή στη δημιουργία υλικού προώθησης μέσω social media
• Οποιαδήποτε άλλη συναφή ευθύνη ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τη
διεύθυνση, μόνιμα ή προσωρινά
Απαραίτητα Προσόντα:
• Προϋπηρεσία (2 έτη τουλάχιστον) σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων
• Ευφράδεια λόγου, κοινωνικότητα, μεταδοτικότητα
• Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Κατοχή διπλώματος οδήγησης
• Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
• Δυνατότητα μετακίνησης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Θα συνεκτιμηθούν:
• Χειρισμός συστημάτων CRM & ERP

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://www.tanisfood.gr/jobs/detail/15
Για την κάλυψη των θέσεων τηρούνται όλα τα μέτρα για την πρόληψη
εξάπλωσης του COVID, οπότε αν οι υποψήφιοι δε διαθέτουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να κάνουν διαγνωστικά τεστ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία