Πάνω 2,5 φορές οι αποσβέσεις για τρακτέρ και μηχανήματα στη Γερμανία | PellaNews

Πάνω 2,5 φορές οι αποσβέσεις για τρακτέρ και μηχανήματα στη Γερμανία

Με τους Ισπανούς να ανοίγουν πριν λίγες ηµέρες µικρά Σχέδια Βελτίωσης και τους Γερµανούς των 29.000 πωλήσεων νέων τρακτέρ να αυξάνουν εκτάκτως από 1η Ιουλίου κατά 2,5 φορές πάνω τις αποσβέσεις αγροτικού εξοπλισµού, γίνεται ακόµα πιο φανερή η µεγάλη ανάγκη που έχει ο ελληνικός αγροτικός τοµέας των 1.000 ταξινοµήσεων για κίνητρα εκµηχάνισης.

Συγκεκριµένα, κινούµενη αστραπιαία αντιλαµβανόµενη την πίεση που υφίσταται ο αγροτικός τοµέας από την πανδηµία, η γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε δύο πράγµατα:

Πρώτον αύξησε το συντελεστή απόσβεσης 2,5 φορές πάνω για τον αγροτικό εξοπλισµό για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Για παράδειγµα, τα τρακτέρ έχουν κανονικά συντελεστή απόσβεσης 10% ετησίως, και πλέον ο συντελεστής αυτός ανεβαίνει στο 25% για το πρώτο έτος απόκτησης και στο 18,75% για το δεύτερο έτος. Αντίστοιχα, για τον κτηνοτροφικό εξοπλισµό ο συντελεστής στη χώρα είναι 8% και ανέρχεται για το πρώτο έτος στο 20% και στο 16% για το δεύτερο έτος.

∆εύτερον, έδωσε παράταση στο καθεστώς «Επανεπένδυσης» (λειτουργεί ως αφορολόγητο αποθεµατικό). ∆ηλαδή, η πώληση ενός παλιού µηχανήµατος δεν εγγράφεται στα έσοδα των Γερµανών αγροτών, εφόσον το ποσό αυτό θα επαναεπενδυθεί για την αγορά νέου εξοπλισμού, εφόσον η συναλλαγή γίνει µέσα σε ένα χρόνο από την πώληση. Πλέον, το µέτρο αυτό παρατείνεται για ένα έτος και θα πιάνει αγορές που πραγµατοποιούνται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.

πηγή: agronews.gr