Πρόκριμα σε καλλιεργητές ζωοτροφών και νέους στη βιολογική κτηνοτροφία | PellaNews

Πρόκριμα σε καλλιεργητές ζωοτροφών και νέους στη βιολογική κτηνοτροφία

Για τους κτηνοτρόφους και τους µελισσοκόµους θα είναι διαθέσιµη η ∆ράση 11.1.2. «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία».

Προκειµένου να ενταχθούν στη ∆ράση 11.2.2 του Μέτρου 11, οι αιτούµενοι προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:

Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το έτος 2021.

Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης.

Να περιλαµβάνονται µέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π, και συνεπώς:

α) βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή

β) βρίσκονται σε στάδιο µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δεδοµένου ότι στη φάση µετατροπής εφαρµόζονται ήδη οι διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή

γ) βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασµού κατά την 31/12/2020.

Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιµα για ενίσχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες .

Κριτήρια µοριοδότησης:

Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση.

Από 18 έως και 40 ετών: 60 µόρια.

Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 58,8.

Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,8 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 46,2.

Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 3,6 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 35,4.

Ανω των 65 ετών: 0 βαθµοί

Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα) έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων ο υποψήφιος λαµβάνει 40 µόρια.

Για τους υποψήφιους των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκµετάλλευσης για τη ∆ράση 11.1.2 είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

agronews.gr