Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Επιδοτήσεις έως 50% για Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση | PellaNews

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Επιδοτήσεις έως 50% για Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Γράγει ο Λάζαρος Καρασαρίδης

Πιστή στο ραντεβού της η στήλη της Πέλλα News και αυτήν την χρονιά θα προσπαθήσει να σας μεταφέρει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία αφορά τα οικονομικά σας. Λαμβάνουμε πολλά θετικά μηνύματα από εσάς, τους αναγνώστες, για την χρησιμότητα των ειδήσεων και αυτό μας χαροποιεί.

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης λοιπόν ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση, με εφαρμογή στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, με συνολικό ποσό 60.000.000 ευρώ να κατανέμεται εξίσου στις επιχειρήσεις τριών κλάδων, δηλ. 20.000.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους: λιανικό εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση - κοινωνική μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος).

Στόχος της δράσης
Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν την ιδιότητα των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ,ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων.

• Να έχουν, το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας.

Επιλέξιμες δαπάνες
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση της δράσης, θα επιλέγονται δαπάνες από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

• Εξοικονόμηση ενέργειας – χρήση ΑΠΕ.

• Αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας στις διαδικασίες και στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης.

• Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ (σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ).

• Ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης.

• Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν σε:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Μηχανήματα - εξοπλισμό έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.

Μεταφορικά μέσα:

• Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου - εστίασης.

• Εως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας.

• Εως 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG).

Ψηφιακή προβολή (έως 8.000 ευρώ).

Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (έως 14.000 ευρώ, 7.000 ανά πιστοποιητικό και μέχρι δύο πιστοποιητικά).

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) - μέχρι 30.000 ευρώ και έως 40% του π/υ, 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από την 6η Φεβρουαρίου 2019 έως τη 19η Απριλίου 2019.