Πείτε τους χρόνια πολλά | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά

Ονομαστικές Εορτές:

ΝΕΟΦΥΤΟΣ  Νεοφύτα, Νεόφυτος

ΧΑΡΙΤΩΝ Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος