Παρατείνονται οι θητείες καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων | PellaNews

Παρατείνονται οι θητείες καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων

Δυνάμει της από́ 30.3.2020 ΠράξηςΝομοθετικού́ Περιεχομένου (Α ́ 75) αποφασίστηκε στο άρθρο 60Ο (εξηκοστό) η «Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων» ως εξής:

«Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά́ το χρονικό́ διάστημα από́ την έναρξηισχύος της από́ 25.2.2020 Πράξεως νομοθετικού́ περιεχομένου (Α ́ 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουνενόσωβρίσκονται σε ισχύ́ τα έκτακταμέτρα για τον περιορισμό́ της διασποράς του κορωνιού́ COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από́ την άρση της ισχύος των ως άνωέκτακτωνμέτρων και πάντω ςόχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Η παρούσα κατ ισχύει κάθε διαφορετική ςκαταστατικής ρύθμισης,  εφόσον η δυνάμει της τελευταίας τυχόν προβλεπόμενη παράταση της θητείαςλήγει πριν από́ τις 30 Ιουνίου 2020».