Πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο Εδεσσας | PellaNews

Πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο Εδεσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
    
    Μετά τη ματαίωση της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. 8409/2.7.2020 πρόσκληση συνεδριάσεως, επειδή δεν υπήρχε απαρτία, καλείστε να συμμετέχετε σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:    

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ